Revision

18 november, 2010 | Författare: pwcinfo | Posted in Ekonomi

Vad är egentligen en revision?

Ja, vad är egentligen en revision? Revision brukar ofta översättas med att ”kritiskt granska och bedöma ett företags http://www.pwc.com/se/sv/redovisning/index.jhtml samt förvaltning”. I det arbetet ingår bland annat att löpande granska förvaltningen och att granska företagets bokslut och årsredovisningar.

I en revision bedömer man hur företagets förvaltning och redovisning ser ut. Den som utför själva revisionsgranskningen kallas för ”revisor”.
Men är detta nödvändigt? Behövs verkligen en revisor? Delvis handlar det om krav från olika myndigheter och intressenter som ofta efterfrågar en företagsfinansiell rapport. Samtidigt kan en revision också hjälpa till att identifiera eventuella hinder och möjligheter i verksamheten och förvaltningen.

För att utföra revisionsarbete, krävs kunskaper inom många olika områden. En revisor måste bland annat ha kunskap om juridik, redovisning och beskattning. Eftersom nya regler ständigt tillkommer, måste den som utför revisionsarbetet samtidigt också ha god koll på eventuella förändringar inom området.

Att en revisor skulle vara någon som sitter ensam i ett litet rum och granskar siffror hela dagarna, är en bild som verkligen inte stämmer överens med hur verkligheten ser ut. En revision utförs alltid i nära samarbete med företaget i fråga, i regel direkt ute på den aktuella arbetsplatsen där verksamheten bedrivs.

För att få hjälp med revision eller om du har frågor kring det här med revisionsarbete, kontaktar du med fördel en av marknadens professionella revisionsbyråer vilka erbjuder kvalificerade revisionstjänster av olika slag.

Bland annat kan du få hjälp med att utföra en internrevision, oberoende granskning eller hållbarhetsredovisning. Många gånger kan du dessutom vända dig till en revisor med specialinriktning mot ett visst branschområde.

Författare: pwcinfo

This author has published 2 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.